ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Ι. Χρόνος παρουσιάσεων και αριθμός συμμετοχών

Σύμφωνα με την εμπειρία των προηγούμενων ετών, θα τηρηθεί και φέτος αυστηρά ο περιορισμός στον χρόνο κάθε παρουσίασης. Για τον λόγο αυτό επισημαίνεται ότι κάθε εργασία (εισήγηση ή άλλη δραστηριότητα), που παρουσιάζεται στις συνεδρίες, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 10 λεπτά.

Επίσης, χρονικοί περιορισμοί και η ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των χώρων καθιστούν απαραίτητο οι εισηγήσεις – δραστηριότητες, που καταλαμβάνουν χρόνο παρουσίασης στις συνεδρίες, να μην υπερβαίνουν συνολικά τις 90. Για να προκύψει αυτός ο αριθμός, είναι σκόπιμο να ισχύσουν τα ακόλουθα:

 • Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να υποβάλει «Φόρμα Συμμετοχής» για μια (1) έως δύο (2) εισηγήσεις – δραστηριότητες, που καταλαμβάνουν χρόνο παρουσίασης στις συνεδρίες.

  Κατ΄ εξαίρεση οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να εμπλέξουν το σύνολο ενός τμήματος στο συνέδριο θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν «Φόρμες Συμμετοχής» για 3 εισηγήσεις.

 • Κάθε μαθητής μπορεί να συμμετάσχει σε μια (1) μόνον εισήγηση – δραστηριότητα.

  Ωστόσο, ένας μαθητής μπορεί να συμμετάσχει σε δύο (2) εισηγήσεις – δραστηριότητες, εφόσον σε μία από τις δύο ο υπεύθυνος καθηγητής ανήκει στην ειδικότητα των ξένων γλωσσών (των Αγγλικών, των Γαλλικών ή των Γερμανικών).

  Αυτός ο περιορισμός δεν θα ισχύσει για τους μαθητές από τα σχολεία τής περιφέρειας.

Οι παραπάνω περιορισμοί δεν θα ισχύσουν για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στο συνέδριο με ανηρτημένη εργασία (poster)

 

ΙΙ. Φόρμας συμμετοχής

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ορίσουν το θέμα τής εργασίας ή τής δραστηριότητας που θα παρουσιάσουν, να επιλέξουν τους μαθητές που θα αποτελέσουν την ομάδα εργασίας τους και να συμπληρώσουν τα στοιχεία αυτά στη «Φόρμα Συμμετοχής» που επισυνάπτεται. Επισημαίνεται ότι για κάθε εργασία θα υποβάλλεται ξεχωριστή Φόρμα Συμμετοχής.

Οι συμπληρωμένες «Φόρμες Συμμετοχής» θα αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση synedrio@arsakeio.gr έως την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015.

Η συμπλήρωση τής «Φόρμας Συμμετοχής» αποσκοπεί να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς και τους συμμετέχοντες μαθητές να διαμορφώσουν ένα προσχέδιο, πάνω στο οποίο θα βασίσουν την πρόοδο των εργασιών τους. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι το υλικό που θα καταγραφεί σε αυτήν τη δήλωση δεν είναι απόλυτα δεσμευτικό, οι συμμετέχοντες έχουν την ευχέρεια να το διαφοροποιήσουν, να το εμπλουτίσουν και να το βελτιώσουν εφόσον, κατά την πρόοδο των εργασιών, εκτιμηθεί ότι αυτό είναι αναγκαίο.

 
 

ΙΙΙ. Χρονοδιάγραμμα

 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 
 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 
 

Εισήγηση

 
 

Κείμενο εισήγησης έως 15 σελίδες*

 
 

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016

 
 

Περίληψη** έως 100 λέξεις

 
 

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016

 
 

Κείμενο που θα εκφωνηθεί στο συνέδριο έως 5 σελίδες***

 
 

Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016

 
 

Power point έως 12 διαφάνειες

 
 

Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016

 
 

Poster

 
 

Περίληψη έως 80 λέξεις

 
 

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016

 
 

Poster σε ψηφιακή μορφή

 
 

Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016

 
 

Μουσικό δρώμενο

 
 

Περίληψη έως 80 λέξεις

 
 

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016

 
 

Power point έως 12 διαφάνειες

 
 

Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016

 
 

Δραματοποίηση

 
 

Περίληψη έως 80 λέξεις

 
 

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016

 
 

Κείμενο δραματοποίησης

 
 

Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016

 
 

Power point έως 12 διαφάνειες

 
 

Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016

 
 

Εικαστικά: ζωγραφική σύνθεση, αφίσα, σχέδια, φωτογραφίες

 
 

Περίληψη έως 80 λέξεις

 
 

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016

 
 

Τα έργα των μαθητών

 
 

Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016

 
 

Ταινίες μικρού μήκους

 
 

Περίληψη έως 80 λέξεις

 
 

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016

 
 

Η ολοκληρωμένη ταινία

 
 

Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016

 
 

Ρητορικά αγωνίσματα

 
 

Περίληψη έως 80 λέξεις

 
 

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016

 
 

Power point έως 12 διαφάνειες

 
 

Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016

 
 

Ψηφιακή εφαρμογή

 
 

Περίληψη έως 80 λέξεις

 
 

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016

 
 

Το ψηφιακό υλικό

 
 

Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016

 
 

Δημιουργική γραφή

 
 

Περίληψη έως 80 λέξεις

 
 

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016

 
 

Εάν παρουσιαστεί σε χρόνο συνεδρίας: Power point έως 12 διαφάνειες

 
 

Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016

 
 

Εάν παρουσιαστεί ως έκθεση: τα κείμενα των μαθητών

 
 

Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016

 
 

Εργαστήρια

 
 

Περίληψη έως 80 λέξεις

 
 

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016

 

 

* Για όλα τα κείμενα (εισηγήσεις, περιλήψεις,) ορίζεται ως γραμματοσειρά η Trebuchet MS, με χαρακτήρες 11, διάστιχο 1,2 και περιθώρια σελίδας 2 εκ. - αριστερά, δεξιά επάνω και κάτω. Αναλυτικές οδηγίες για τη μορφοποίηση των εισηγήσεων, των περιλήψεων, των power point και των poster θα σταλούν σύντομα.

** Η περίληψη θα περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή τού περιεχομένου, τον σκοπό, τη μέθοδο και τον τρόπο υλοποίησης τής εργασίας.

*** Κείμενο γραμμένο με τις προδιαγραφές που δίδονται παραπάνω και με αντιστοιχία των παραγράφων του στις προβαλλόμενες διαφάνειες (π.χ. Διαφάνεια 1: κείμενο που αντιστοιχεί).

 

Οδηγίες για την εκπόνηση των εργασιών/δραστηριοτήτων

 • Οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται θερμά να τηρήσουν το χρονοδιάγραμμα, που παρατίθεται, ώστε να συμβάλουν στην ομαλή διεξαγωγή τού συνεδρίου.
 • Ο ρόλος των διδασκόντων είναι να καθοδηγούν, να υποστηρίζουν, να διορθώνουν, να συμβουλεύουν, να εμπνέουν και να ενθαρρύνουν τους μαθητές τους σε όλα τα στάδια υλοποίησης τού έργου.
 • Τα τελικά κείμενα των εργασιών πρέπει να είναι βιβλιογραφικά τεκμηριωμένα με παραπομπές τόσο σε έντυπες όσο και σε ηλεκτρονικές εκδόσεις. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να κατανοήσουν οι μαθητές ότι δεν είναι θεμιτό να αντιγράφουν από το διαδίκτυο αυτούσια κείμενα και μάλιστα χωρίς να αναφέρουν σε παραπομπή την πηγή τους. Γι’ αυτό, τις πληροφορίες που θα συλλέξουν, είτε από έντυπες είτε από ηλεκτρονικές πηγές, κρίνεται σκόπιμο να τις επεξεργαστούν και να τις προσαρμόσουν στα ζητούμενα τής δικής τους εργασίας. Οι επιβλέποντες καθηγητές είναι απαραίτητο να ελέγξουν τα κείμενα και τις παραπομπές, ώστε να επιτευχθεί η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων.
 • Οι υπεύθυνοι καθηγητές πρέπει να έχουν διορθώσει την εργασία που επιβλέπουν, πριν από την κατάθεση τού τελικού κειμένου στην Επιτροπή τού Συνεδρίου την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016. Εργασίες που δεν θα πληρούν τις προδιαγραφές, όπως αυτές έχουν ορισθεί από την Επιτροπή (βλ. έγγραφο: Αναλυτικές οδηγίες για τη μορφοποίηση των εργασιών), είτε τις τυπικές (αριθμός σελίδων, γραμματοσειρές και παρουσίαση) είτε τις ουσιαστικές (δομή, γλωσσική ανάπτυξη, παραπομπές) θα ζητηθεί να διορθωθούν προκειμένου να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα τού Συνεδρίου.
 • Επισημαίνεται ότι μια σημαντική αρμοδιότητα των υπεύθυνων καθηγητών είναι να καθοδηγήσουν τους μαθητές τους να κατανοήσουν σε βάθος το αντικείμενο που θα ερευνήσουν και να εξασκηθούν στην προφορική παρουσίαση τής εργασίας τους στο συνέδριο.

 

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ