Η ζωή του εφήβου μέσα στο …«σύννεφο»

Ευστράτιος Γιασσάς, Κωνσταντίνος Γκλέτσος,
Εμμανουέλα Γρούμπα, Αδάμ Καπέτης

Α΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού, Τάξη Β΄

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Αγγελική Μιχαήλ 

Η εργασία μας αναφέρεται στους νέους και στην επίδραση που έχει η εξέλιξη της τεχνολογίας στον τρόπο ζωής τους. Η προσπάθεια ένταξης των εφήβων στο νέο πλαίσιο ανάπτυξης καθορίζεται από την ψηφιακή τους ταυτότητα και την εξέλιξη των δεξιοτήτων τους. Αρχικά, επισημαίνεται ο ρόλος που διαδραματίζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη ζωή των εφήβων και καταγράφονται τα αποτελέσματα των ερευνών που μελετούν τη διαδικτυακή δράση των νέων. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης και παρατίθενται τα χαρακτηριστικά τους. Επίσης, τονίζονται τα αποτελέσματα της χρήσης των ψηφιακών μέσων στη ζωή των εφήβων, κατηγοριοποιούνται σε θετικά και αρνητικά και παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά κάθε κατηγορίας. Ειδικότερα, επισημαίνονται οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν από την απρόσεκτη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν σε δυσάρεστες καταστάσεις. Τέλος, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι έφηβοι καλούνται να δώσουν τον δικό τους αγώνα σε ένα περιβάλλον με διαρκή εξέλιξη, διασφαλίζοντας παράλληλα την ορθή αναπτυξιακή τους πορεία.

 


 

 
Πατήστε για δείτε την παρουσίαση της εργασίας   Για να δείτε την εργασία πατήστε εδώ